Βίντεο: Βολές αντιπλοϊκών πυραύλων από πυροβολαρχίες Bastion στην Αρκτική

0
22

ARCTIC – SEPTEMBER 25, 2018: A Bastion coastal defense missile system takes part in the Arctic mission of the Russian Northern Fleet. Sergei Fedyunin/TASSÐîññèÿ. Àðêòèêà. Ïîäâèæíûé áåðåãîâîé ðàêåòíûé êîìïëåêñ “Áàñòèîí” âî âðåìÿ ïîõîäà â Àðêòè÷åñêèå ìîðÿ. Ñåðãåé Ôåäþíèí/ÒÀÑÑ

Μοιραστείτε το άρθρο

Ένα τάγμα πυραύλων της τακτικής ομάδας του Βόρειου Στόλου οπλισμένου με συστήματα παράκτιας άμυνας του Μπαστάν και σταθμευμένο στο Alexandra Land του αρχιπελάγους Franz Joseph Land στην Αρκτική πέρασε τον τελικό έλεγχο για την περίοδο χειμερινής εκπαίδευσης. σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο Τύπου του Στόλου την Παρασκευή.

«Κατά τη διάρκεια του τελικού ελέγχου, τα πληρώματα των πυραλικών συστημάτων ασκούνταν σε εγρήγορση, προετοιμάζοντας το υλικό και το έβγαλαν από υπόστεγα, κάνοντας μια πορεία και χρησιμοποιούσαν εκτοξευτές Bastion σε μια περιοχή στην ακτή της Θάλασσας του Μπάρεντς», ανέφερε το γραφείο Τύπου.

Τα συστήματα πυραύλων παράκτιας άμυνας Bastion είναι οπλισμένα με υπερηχητικούς αντιπλοϊκούς πυραύλους Oniks κι είναι σε υπηρεσία με τις Αρκτικές μονάδες του Βόρειου Στόλου που βρίσκονται στα νησιά Alexandra Land και Kotelny.

Bastion δίπλα στην Αρκτική, Bastion δίπλα στην Ιαπωνία, Bastion παντού

 

Μοιραστείτε το άρθρο

Το βρήκαμε στο ptisidiastima.com